Inloggen als lid

Leeuwarder Schoolvereniging

Ons onderwijs

LSV wil een school zijn waar ieder kind kwalitatief goed onderwijs krijgt, zich maximaal kan ontplooien en waar het zich prettig en veilig voelt. Wij hebben een betrokken en competent team dat op eigentijdse wijze onderwijs geeft. Wij hechten belang aan respect voor de ander, handhaven van normen en een veilige en schone omgeving.

De kinderen

Als zelfstandige en vitale basisschool zetten wij hoog in op de kwaliteit van ons onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling van ieder kind. Niet alleen qua kennis, maar ook sociaal, emotioneel, sportief en creatief. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun talent(en) te ontplooien. Leren en jezelf ontwikkelen is leuk. Dat laten we hen dagelijks ervaren.

Algemeen bijzonder onderwijs

Onze school biedt algemeen bijzonder onderwijs, ook wel neutraal bijzonder onderwijs. Algemeen betekent dat de school uitgaat van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Bijzonder houdt in dat u als ouder het toezichthoudend bestuur kiest en dat u zich hiervoor ook verkiesbaar kunt stellen. Wij betrekken ouders graag en veelvuldig bij het reilen en zeilen op onze school.

 

Uitgangspunten

Respect, vertrouwen, veiligheid en aandacht zijn de bouwstenen van onze school. Hiermee bouwen we aan goed basisonderwijs gericht op het minimaal behalen van de kerndoelen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich in alle opzichten volledig en harmonieus kan ontplooien. Hiervoor hebben we onder meer vakdocenten aangesteld voor Engels, maar ook voor Creatieve Vorming, Muziek en Programmeren.

Daarnaast zorgen we ervoor dat iedere leerling extra begeleiding krijgt wanneer dit nodig is. Leerlingen met leermoeilijkheden als dyslexie en dyscalculie worden ondersteund. Leerlingen met een hogere begaafdheid bieden we extra uitdaging in de plusklas. Iedere leerling krijgt bij ons zo onderwijs op maat.

 

 

We hebben echter niet alle specifieke deskundigheid in huis voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Zo is de LSV niet toegerust op leerlingen met hulpvragen op het gebied van gedrag. De deskundigheid van onze leerkrachten is hierin beperkt. Zij zijn in staat basisondersteuning te bieden en om lichte interventies te verrichten. Ditzelfde geldt voor NT2-onderwijs en het uitvoeren van medische handelingen. De LSV zal in dit geval verwijzen naar het Samenwerkingsverband Friesland welke beschikt over een dekkend netwerk van scholen die hierin wel gespecialiseerd zijn.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt expliciet beschreven welke (extra) ondersteuning de LSV kan bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het gaat om specifieke deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, extern kunnen halen.

Groepen

De Leeuwarder Schoolvereniging hanteerde tot eind 2012 een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen. Mede omdat dit voor de toekomst een te zware wissel zou trekken op de begroting, is dit aantal bij bestuursbesluit in november 2012 verhoogd naar 28 leerlingen. In uitzonderlijke gevallen kan de groepsgrootte oplopen tot 30 leerlingen. Groepen van 30 leerlingen worden alleen gevormd als dat verantwoord is.

Voordat dit besluit genomen is, is in 2012 eerst een uitgebreide enquête onder de leden gehouden en daarin heeft de meerderheid van de leden ook voor deze uitbreiding van de groepsgrootte van de klassen gekozen.

Elke groep heeft maximaal twee groepsleerkrachten. Op deze manier creëren we een veilige en overzichtelijke structuur en bouwen de leerling en leerkracht een persoonlijke band op.

 

Digitale leeromgeving

Naast traditioneel onderwijs, waarbij schrijven belangrijk is, werken we met tablets in ons onderwijs. Dit betekent dat leerlingen al op jonge leeftijd leren omgaan met ICT. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. Vanaf groep 4 krijgen leerlingen een tablet in bruikleen. Tijdens de lessen werken de leerlingen hierop met Snappet. Met dit programma krijgt de leerkracht tijdens de les direct inzicht in welke lesstof een leerling moeilijk of juist gemakkelijk vindt. Ook krijgt de leerling directe feedback op het gemaakte werk. Dit maakt interactief onderwijs mogelijk.

In alle klassen staan minimaal twee computers. Daarnaast hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 de beschikking over laptops om in de klas mee te werken. De leerlingen werken met diverse software behorend bij de gebruikte methoden. De kleutergroepen kunnen gebruik maken van een aantal I-pads.  Tijdens het ICT-onderwijs maken leerlingen zich ook vaardigheden eigen als typen en het maken van presentaties met PowerPoint.

 

Onderwijs op maat

Het onderwijs op onze school wordt in principe klassikaal gegeven. We hanteren moderne methoden, die voor taal, rekenen en spelling gekoppeld zijn aan de software van Snappet. In de instructie- en verwerkingsfase vindt differentiatie plaats en daarnaast krijgt ieder kind op zijn/haar tablet herhalings- of verdiepingsstof aangeboden. De tablet registreert de persoonlijke leerdoelen van de leerling en zet deze doelen meteen om in het juiste gedifferentieerde lesstofaanbod voor deze leerling.

Maatwerk in en buiten de klas
Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft, wordt er gedifferentieerd in de klas door de leerkracht. Op het individuele niveau van de leerling zal kortdurende zorg worden geboden, onder andere door te werken aan de instructietafel.
Wanneer deze kortdurende zorg niet afdoende is, zal de leerkracht overgaan tot doelgerichte en structurele hulp in de klas gedurende een langere periode. Er wordt hierbij in kaart gebracht wat de onderwijsbehoefte is van de leerling.

Remedial Teaching
Mochten de eerste twee routes van extra hulp binnen de klas niet tot het gewenste resultaat leiden en de leerling gebaat zijn bij intensieve begeleiding en specifieke zorg, dan wordt hij/zij aangemeld voor Remedial Teaching buiten de klas. Hierbij zal er accuraat worden gekeken of de leerling in aanmerking komt voor deze zorg en zal er worden gewerkt vanuit een handelingsplan om zodoende onderwijs op maat te kunnen bieden. Dit wordt afgestemd met de groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher en de ouders.

Levelwerk
Als een leerling extra uitdaging nodig heeft met betrekking tot één of meerdere vakgebieden dan bieden wij Levelwerk aan. Hieronder verstaan we extra uitdaging binnen de klas door middel van aanvullende verrijkende lesstof per domein (rekenen, taal en allerlei). Hiervoor ontvangen de leerlingen instructie en worden begeleid door de leerkracht en de plusklasbegeleider. Dit wordt gecombineerd met een compacter regulier leerstofaanbod, waardoor er meer tijd beschikbaar zal zijn waarin de leerling kan werken met Levelwerk.

 

 

 

 

 

Meer- en hoogbegaafden
Op onze school is er een plusklas voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, waar zij intensieve begeleiding ontvangen bij het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden en executieve functies. We hebben voor deze leerlingen een groot aanbod in leermiddelen en materialen waarmee wordt gewerkt volgens een handelingsplan. De leerkracht bepaalt samen met de coördinator hoogbegaafdheid en IB-er welke leerlingen uit groep 1 t/m 8 aan de opgestelde criteria voldoen en daarmee voor een geheel schooljaar in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas.

Dyslexie
Onze school heeft een dyslexieprotocol. Dat wil zeggen dat leerlingen met een dyslexieverklaring gebruik kunnen maken van verschillende hulpmiddelen. Ook krijgen zij compensatie en aangepaste leerstof. Meer informatie over het dyslexieprotocol vindt u in de mediatheek.

Individuele leerlijn
Het komt voor dat het niveau van de lesstof te hoog of te laag is, maar het wenselijk is voor de leerling op sociaal emotioneel gebied om in de groep te blijven meedraaien. Dan wordt er voor de vakken taal, rekenen en lezen gewerkt met aangepaste lesstof middels een individuele leerlijn. Dit gebeurt alleen wanneer het is aangetoond in een door de school gearrangeerd onderzoek door een externe deskundige.

 

Wat leren leerlingen op LSV?

Net als iedere school leren leerlingen bij ons lezen, schrijven en rekenen en krijgen ze vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting en burgerschap en integratie. Ook werken we met ontwikkelingsmaterialen als puzzels en spelletjes.

Omdat LSV een neutrale school is, waar leerlingen met verschillende achtergronden en overtuigingen welkom zijn, geven we les in maatschappelijke en geestelijke stromingen. Leerlingen maken kennis met verschillende culturen en godsdiensten in de samenleving. Dit draagt bij aan verdraagzaamheid en wederzijds respect.

Daarnaast vinden wij sociale redzaamheid erg belangrijk. Daarom geven we bijvoorbeeld Kanjerlessen. Deze lessen zijn bedoeld om sociaal- emotionele ontwikkelingen van de leerlingen te stimuleren en te volgen. Ook krijgen de leerlingen verkeersles. Hierin oefenen we de verschillende verkeersregels.

 

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs, handvaardigheid, tekenen en muziek. Ook Fries en Engels worden in alle groepen gegeven. Alle vakken worden in ons schoolplan beschreven.

Resultaten

Schooladvies in groep 8
Iedere leerling doet in groep 8 de cito toets. In de loop daarnaartoe wordt de leerling vanaf groep 6 gevolgd om een goed onderbouwd advies te geven voor het voortgezet onderwijs. Dit wordt het leerlingvolgsysteem genoemd (LVS).

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt, na de cito toets, samengesteld door een adviescommissie. Het advies is gebaseerd op een aantal punten:

  • De resultaten van de landelijk verplichte toetsen van groep 6 t/m 8
  • De resultaten van de toetsing door de leerkracht(en) door de jaren heen
  • De houding van de leerling ten opzichte van het leren/studeren
  • Eventuele leer- of gedragsmoeilijkheden
  • De visie van de ouders
  • De wens van de leerling

Op deze manier zorgen we ervoor dat de school het resultaat van de cito toets en het advies over het voortgezet onderwijs kan verantwoorden en beargumenteren. Uiteraard zijn de ouders vrij om hun kind aan te melden bij de school van hun keuze. Of de leerling wordt toegelaten, is aan de school waar de leerling wordt aangemeld.

Ook na de laatste dag op de basisschool houden we contact met de leerlingen. Door de leerlingen in het voortgezet onderwijs te blijven volgen, evalueren we constant onze schoolkeuzeadviezen. Daarnaast overleggen we, als dit nodig is, met brugklascoördinatoren over de ontwikkelingen van een leerling. Zo kunnen we blijven bijdragen aan de ontplooiing van de leerling.

De website van de VO Gids biedt actuele informatie over de scholen uit de regio.