Inloggen als lid

Leeuwarder Schoolvereniging

Voor ouders

School en thuis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom verwachten wij van ouders dat zij hun kind ondersteunen en begeleiden bij het maken van huiswerk en andere schoolgerelateerde activiteiten. Wij zorgen er op onze beurt voor dat uw kind zich op school net zo veilig voelt als thuis.

Sectorplan Covid19

Alle scholen zijn verplicht om een draaiboek te hebben om bij een stijgend aantal coronabesmettingen snel te kunnen handelen.

De PO-raad heeft voor het primair onderwijs een format ontwikkeld met daarin 4 fases en de daarbij behorende preventieve maatregelen en interventies.
De LSV heeft op basis van dit format een eigen draaiboek opgesteld.

In de ‘Visual’ hiernaast ziet u welke maatregelen bij welke fase horen (vier kleuren: groen t/m rood).

Schooltijden

Groepen 1 t/m 4

Maandag    08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur
Dinsdag      08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur
Woensdag  08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur
Vrijdag        08.30 – 11.45 uur

Groepen 5 t/m 8

Maandag    08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur
Dinsdag      08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur
Woensdag  08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur
Vrijdag        08.30 – 11.55 uur en 12.45 – 15.00 uur

Op onze school is voor-, tussen- en naschoolse opvang mogelijk. Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Tussenschoolse opvang regelt de school zelf. Meer informatie vindt u op de pagina kinderopvang.

Kinderen zijn vanaf 8.20 welkom in de school. Bij slecht weer staat de deur natuurlijk eerder voor ze open.

Kinderen van de groepen 1 en 2 komen via hun eigen ingang binnen en mogen op maandag, woensdag en vrijdag door de ouders tot in het klaslokaal worden gebracht. Op dinsdag en donderdag neemt u afscheid op het plein. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen alleen op maandag door de ouders tot in het klaslokaal gebracht worden.

 

 

 

 

Heeft u iets dringends te melden aan de leerkracht van uw kind?
Dan horen wij dit graag vóór 8.20. Zo heeft de leerkracht alle aandacht voor de kinderen zodra zij binnen zijn.

Is uw kind ziek?
Dit kunt u tussen 8.00 en 8.30 telefonisch melden op telefoonnummer 058 212 66 18.
Ook kunt u via Parro een ziekmelding doorgeven.

Vakantierooster / Vrije dagen / dagdelen

2024 – 2025 Van Tot en met
Herfstvakantie 26 oktober 2024 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december  2024 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 15 februari 2025 23 februari 2025
Meivakantie
(incl Pasen en Goede Vrijdag)
18 april 2025 5 mei 2025
Hemelvaart 29 mei 2025 1 juni 2025
Pinksteren 7 juni 2025 9 juni 2025
Zomervakantie 12 juli 2025 24 augustus 2025

Extra vrije middagen:
donderdag 5 december 2024, vanaf 12.30 uur (Sinterklaas)
vrijdag 20 december 2024, vanaf 11.45 uur (Kerstvakantie)
vrijdag 14 februari 2025 vanaf 11.45 uur (Voorjaarsvakantie)
vrijdag 11 juli 2025, vanaf 11.45 uur (Zomervakantie)

Margedagen (leerlingen vrij, leerkrachten niet):
woensdag 28 mei 2025

 

Het bestuur

Het bestuur van de Leeuwarder Schoolvereniging bestaat uit vijf tot zeven ouders van leerlingen. Deze bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering, die tenminste twee keer per jaar wordt gehouden. Het bestuur vormt het wettelijk bevoegd gezag van de school. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het besturen en leiden van de school.

Code Goed bestuur PO 2021
De Code Goed Bestuur PO is opgebouwd uit vier principes. Uitwerking 21 (bij het 4e principe) luidt als volgt:
Om de onafhankelijkheid van het intern toezicht te bevorderen bestaat het intern toezicht uit minimaal één lid dat geen kind heeft dat op een school zit die tot het bestuur behoort.

Bestuur en directie hebben hieraan uitvoering gegeven door in de algemene ledenvergadering van 16 januari 2023 dhr. A. Tolsma te benoemen als onafhankelijk toezichthouder in het bestuur van de vereniging.

Specifieke en vertrouwelijke informatie zoals het bestuurs- en managementstatuut, het verenigingsplan, de jaarplannen, de agenda en notulen staan op het ledendeel van onze website. Klik hiervoor op het sloticoon boven in beeld.

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier inkijken.
Het jaarverslag over 2018 kunt u hier inkijken.
Het jaarverslag over 2019 kunt u hier inkijken.
Het jaarverslag over 2020 kunt u hier inkijken.
Het jaarverslag over 2021 kunt u hier inkijken.
Het jaarverslag over 2022 kunt u hier inkijken.

 

 

Oudercontact

In gesprek gaan en blijven met de ouders vinden wij erg belangrijk. Zo kunnen we samen bespreken wat het beste is voor de kinderen op de school. We hebben daarom verschillende contactmomenten:

Kennismakingsavond
Om de ouders van de kinderen die binnen een half jaar 4 worden te ontmoeten, organiseren we 2 keer per jaar een kennismakingsavond. Op deze avond ontmoeten de ouders van de toekomstige startgroep elkaar en ontvangen allerlei praktische informatie.

Informatieavonden
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er voor elke groep een informatieavond gehouden. Op deze avond geeft de groepsleerkracht uitleg over het onderwijsaanbod in deze groep. Ook worden dan in de groepen 1 t/m 7 de groepsouders gekozen.

 

Oudergesprekken
Drie keer per jaar is er een 10-minutengesprek met de groepsleerkracht. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken vinden volgens een rooster plaats. Als het nodig is kunnen ouders een afspraak maken voor een (uitgebreider) vervolggesprek.

Kijkmiddag
Op de kijkmiddag, die twee keer per jaar wordt gehouden, worden ouders in de gelegenheid gesteld om, samen met hun kinderen, het werk van de voorgaande periode te bekijken.

Nieuwsbrief
Een keer per twee à drie weken wordt er per email een nieuwsbulletin gestuurd naar alle ouders met daarin zinvolle weetjes over de school, aankondiging van activiteiten en verslagen met foto’s van activiteiten in de groepen.

Formulieren

Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen? Gebruik dan het verlofformulier.

Meer informatie over onze school vindt u in onze Schoolgids 2023-2024.

 

Kinderopvang

Voor ouders van wie werk- of studietijden niet aansluiten op de schooltijden biedt LSV sinds 2005 voor- en naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland in ons gebouw. Hier bieden we de leerlingen een fijne plek waar ze rustig aan de dag kunnen beginnen, of zich na school kunnen vermaken.

Voorschoolse opvang
Leerlingen kunnen vanaf 7.00 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang. Indien gewenst kan de leerling hier ook ontbijten.

Naschoolse opvang
Op onze school kunnen leerlingen op alle dagen van de schoolweek tot 18.15 uur gebruik maken van naschoolse opvang. Hebben de leerlingen ’s middags vrij, zoals op woensdag, dan wordt er gezamenlijk geluncht.

Voor zowel de voor- als de naschoolse opvang is geen wachtlijst. Meer informatie kunt u opvragen bij de Stichting Kinderopvang Friesland.

 

 

Tussenschoolse opvang
Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. De leerkrachten lunchen samen met de kinderen in hun eigen klaslokaal.
Het is de bedoeling dat leerlingen zelf brood, drinken en eventueel fruit meenemen.

Lidmaatschap

De ouders of verzorgers van een kind op de Leeuwarder Schoolvereniging worden automatisch lid van de Leeuwarder Schoolvereniging. Deze schoolvereniging heeft als doel kinderen onderwijs te geven; vanaf 4 jaar tot aan het voorgezet onderwijs. Hiervoor investeert de LSV in voorzieningen die niet door de overheid worden gefinancierd. Deze extra voorzieningen dragen bij aan het leerproces van de leerling en stimuleren de persoonlijke groei.

De extra voorzieningen zijn onder andere:

  • Vakleerkrachten muziek, Engels en creatieve vorming
  • De conciërge: de held van de school
  • Onderwijs op maat
  • Schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 6
  • Een deel van de kosten voor de tweedaagse schoolreis van groep 7
  • Een deel van de kosten van de werkweek van groep 8
  • Inrichting van de schoolpleinen en extra voorzieningen in het schoolgebouw
  • Realisatie en exploitatie van in eigen beheer gebouwd lokaal

Deze extra voorzieningen zijn alleen mogelijk als dit financieel ondersteund wordt door de leden.

 

 

Contributie
Ieder jaar stellen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vast. De contributie wordt gebruikt om de extra voorzieningen te kunnen betalen.

Om fouten te voorkomen streeft de school er naar de contributie zoveel mogelijk door middel van automatische incasso te innen. Dit kan zonder extra kosten in een keer aan het begin van het schooljaar of in vier termijnen (oktober, januari, april en juli). Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar worden ingeschreven, wordt een aangepaste contributie gevraagd.
Voor het schooljaar 2024-2025 is de contributie vastgesteld op € 716,-.

De leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen aan het begin van het schooljaar een factuur en een verzoek alsnog een machtiging af te geven.

De bijdrage die de vereniging van de ouders vraagt, is vrijwillig. Toelating tot de Leeuwarder Schoolvereniging is niet afhankelijk van het betalen van deze bijdrage. Het bestaansrecht van de Leeuwarder Schoolvereniging met de extra voorzieningen die vanuit de vereniging worden geleverd, is echter wel gebaseerd op deze bijdragen.

Indien geen bijdrage (meer) wordt betaald, komt het leveren van de extra voorzieningen in het gedrang. Het bestuur kan besluiten een leerling niet (verder) toe te laten tot het gebruik van de extra voorzieningen wanneer de ouders/verzorgers de bijdrage voor het betreffende schooljaar niet voldoen.

Een besluit tot het niet meer toelaten zal alleen na zorgvuldige overweging worden genomen en met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

   • Leerlingen zullen niet worden uitgesloten van onderdelen die behoren tot het voor alle leerlingen verplichte curriculum
   • Voor zover een leerling zou worden uitgesloten van extra voorzieningen tijdens schooltijd zullen vervangende onderwijsactiviteiten worden aangeboden
   • Als de leerprestaties van een leerling aanleiding geven tot het gebruik van extra leermiddelen, dan is uitsluiting van gebruik van deze middelen niet aan de orde.

Vanzelfsprekend zal het bestuur, alvorens een besluit te nemen, overleg met de betreffende ouders/verzorgers voeren.